Hoofdstuk 2

Opvoeding van kinderen
martman pitrmanacharyvan ved  I
Dit is een citaat uit de Satapatha Brahmana.
In feite wordt een mens alleen dan goed opgevoed,
wanneer bij drie juiste onderrichters heeft, namelijk de
moeder, de vader en de leermeester. Gezegend is de
familie en gezegend is het kind, wiens vader en moeder
rechtgeaardheid en ontwikkeling bezitten. Niemand
anders dan de moeder kan het kind beter opvoeden en
Ieren. Niemand anders schenkt meer liefde aan en wenst
het beste voor het kind dan de moeder. Daarom wordt de
persoon die een goede en deugdvolle moeder heeft,
matriman genoemd. parshta dharmiki vidhushi mata vidhtye reshye s martman I
Gezegend is inderdaad de moeder
die hsar kinderen vanaf de zwangerschap tot de
beeindiging van de stodieperiode steeds goede
eigenschappen inprent.
Het is zeer essentieel voor de moeder zowel als
voor de vader om voor, gedurende en na de bevruchting
zich te onthouden van verdovingsmiddelen, sterke
drank, stinkende, droge of dergelijke bestanddelen die
schadelijk zijn voor de mentale ontwikkeling en slechts
zulke dingen te nuttigen, die kaimte, gezondheid, kracht,
wijsheid, energie, eenvoud en goedheid veroorzak:en,
bijvoorbeeld ghI (=boterolie), melk, suikerwerken en
andere goede bestanddelen in voeding en drank, zodat
de voortplantingscellen van de moeder zowel als van de
vader gezond zijn.
Vanaf de vijfde tot de zestiende dag na de
menstruatie zijn de dagen voor de bevruchting. De eerste
vier dagen na de menstruatie dienen voor bevruchting
vermeden te worden. Van de resterende twaaIf (hehalve
de elfde en de dertiende dag) zijn tien nachten de beste
voor bevruchting. Dit betekent dus dat er geen geslachtsverkeer
mag plaatsvinden na de zestiende dag van de
maandelijkse cyclus.
Indien de vrouw haar menstruatie niet krijgt op
dezelfde datum in de volgende maand en ze derhalve
zwanger is, mag er tot een vol jaar is voorbijgegaan na
de bevruchting geslachtsverkeer alleen dan plaatsvinden
wanneer man en vrouw volkomen gezond zijn, daartoe
ten volle overeenkomen en zij geen angstgedachten
koesteren. Zij zullen zich moeten houden aan de regels
voor voeding,
kleding enzovoort zoals is
voorgeschreven in medische boeken door Caraka en
Susruta, en aan de regels van Manu over het tevreden
samenzijn. Ben vrouw moet na de bevruchting zeer stipt
zijn op voeding, kleding enzovoort. Zij moet elk contact
op seksueel gebied met haar man gedurende een jaar
vermijden. Verder moet zij tot aan de geboorte aIleen
gebruik maken van voedingsmiddelen die het verstand
en de sterkte, schoonheid, gezondheid, vitaliteit en
vreedzaambeid bevorderen.
Wanneer het kind geboren is, moet het gebsad
worden met zuiver en geparfumeerd water en moet de
navelstreng doorgesneden worden. Daama moet de
homa uitgevoerd worden met ghi en welriekende
artikelen. De moeder moet ook met zuiver water bad
ondergaan en stevig voedsel nemen, zodat zowel het
kind als de moeder gezondheid en kracht mogen
vergaren. De moeder
(26)
en de min zullen aIleen zulke dingen gebruiken die
behulpzaam kunnen zijn bij de vorming van gezonde
moedermelk.
De moeder zaI gedurende zes dagen het kind
moeten zogen en daama kan de min ovememen, maar de
ouders moeten erop toezien dat de min een zeer goed
dieet krijgt. In geval de ouders arm zijn en geen min
kunnen bekostigen, kunnen zij ook aan het kind geiten of
koeienmelk geven, vennengd met een gelijke
hoeveelheid zuiver water en met geneeskundige kruiden
die het verstand en de steride en de gezondheid
bevorderen.
Na de geboorte moeten het kind en de moeder
verplaatst worden naar een plaats met een gezonde
atmosfeer, welriekende en schone artikelen. Alleen in
zulke paatsen moet zij zich ophouden.
Waar er geen melk van min, koe of geit te krijgen
is, moet men andere passende maatregelen tretIen. Daar
het Iichaam van het kind uit elementen van het moederIijk
Iichaam bestaat, wordt de moeder zwak na de
geboorte en is er ook minder kracht in haar melk.
Daarom is het echt aanbevelenswaardig dat de moeder
het kind niet aan haar borsten zoogt. De tepels van de
moeder moeten ingesmeerd worden met zalf die de
melkvloed kan stoppen. Dat zal de moeder binnen een
maand weer jeugdig maken. Tot dan zal de man zich als
een brabmacatya van ges1achtsverlreer onthouden. De
man en vrouw die volgens deze principes leven, zullen
zem met fijne kinderen, een lang leven en een
voortdurende toename van kracht en vitaliteit gezegend
worden.
AI hun kinderen zullen kracht, vitaliteit,
rechtschapenheid en een lang leven beschoren zijn. De
vrouw moet haar geslachtsorgaan van prikkels vrijwaren
en zich rein houden en de man moet zijn zaad sparen.
Dan zullen al hun kinderen goede en gezonde mensen
worden.
De moeder moet altijd goede instructies aan haar
kinderen geven, zodat zij deugdzame nakomelingen
worden en geen enkel Iichaamsdeel misbruiken.
Wanneer zij beginnen te praten, moet de moeder zulke
middelen aanwenden dat de tong van haar kind soepel
wordt, teneinde een goede uitspraak te bevorderen. Het
gedeelte van de mond waarmee een klank wordt
uitgesproken en de klemtoon moeten duidelijk
uitgestippeld worden. Bijvoorbeeld de ‘p’ is een
lipklank die uitgesproken wordt door het contact van
beide lippen.
Evenzo moeten korte, lange en slepende klanken zuiver
uitgesproken worden en moeten klank, ritme, diepte,
loon, lettergrepen, woorden, zinnen en klemtonen
duidelijk onderscheiden worden.
Wanneer de kinderen in staat zijn de woorden goed
uit te spreken, moet hen geleerd worden beschaafde taal
te bezigen, hoe met ouderen, jongeren, vooraanstaanden,
vader, moeder, de koning (het staatshoofd) en de
geleerden te spreken, hoe hen te behandelen en hoe zich
tegenover hen te gedragen. Oat alles moet gedaan
worden teneinde wangedrag te voorkomen en hen overa!
achting te doen genieten. De ouders moeten bij hun
kinderen zeifbeheersing, leergierigheid en omgang met
goed gezelschap aankweken.
Wilde spelen, onnodig huilen of lachen, twist,
neerslachtigheid, onnodige gehechtheid aan een bepaald
ding, haat, kwaadwillendheid enzovoort dienen
geschuwd te worden. De kinderen moet verboden
worden hun geslachtsorganen zonder reden aan te raken
aangezien dit leidt tot vitaliteitverlies, impotentie, vieze
geur van de handen. De ouders moeten ervoor zorgen
dat waarlJ.eidszin, moed, voorzichtigheid, opgewektbeid
enzovoort ingeworteld raken bij hun kinderen.
Wanneer de dochter of de zoon de leeftijd van vijf
jaar bereikt, moet hen het Devanagari-schrift en het
vreemde alfabet aangeleerd worden. Daama moeten de
mantra’s (vedische teksten), Sloka’s (coupletten) Sutra’
s (aforismen), proza en poezie uit het hoofd geleerd
worden, zodat ze goede opvoeding, kennis en geweten
(dharma) verwerven, alsook de juiste houding tegenover
God, moeder, vader leermeester, geleerden, gasten,
koning (staatshoofd), onderdanen (volk/burgers),
familieleden, medemensen, zuster, bedienden enzovoort.
Zodoende zuIlen ze niet misleid kunnen worden.
AI hetgeen onjuist, onrechtvaardig of bijgelovig is,
moet hen ook duidelijk wonlen gemaakt zodat zij niet
ten prooi kunnen vallen aan vaIse leringen over spoken,
geesten enzovoort.
[27]
guro: pretsha skhishyatu pirtmeg smacaran |
prethaare: sam tetar dasratren shudhyti II Manusmriti
Betekenis: als de guru overlijdt, wordt het ontzielde
lichaam preta genoemd en de dragers van het lichaam
pretaharra. De leerling die de crematie ceremonie uitvoert
en de pretahara’s, dat wil zeggen de lijkdragers,
zijn op de tiende dag na de crematie weer rein) .
Wanneer het lichaam gecremeerd is geworden,
Wordt het bhuta genoemd. Dat wil zeggen zo en zo
iemand ‘was’ er. Allen die geboren waren in het
verleden en niet leven in het heden worden bhuta
genoemd, omdat zij in het verleden geleefd hebben. Dat
is de overtuiging van alle geleerden sedert de tijd van
Brahma tot heden toe.
Maar elkeen die het slachtoffer van twijfeIs of
slecht gezeIschap of slechte gewoontes (kusanskara) is,
zaI zeker zonder twijfeIs lijden en vrees hebben voor
spoken, geesten en dergelijke wezens.
Let weI! ZodIa een levend wezen sterft, gaat zijn
ziel over in een ander lichaam, naar de beschilckjng van
Paramesvara, teneinde leed of plezier te hebben als loon
voor slechte of goede handelingen in het verleden. Kan
er iemand deze beschikking van de Almachtige
wijzigen?
Daar mensen met weinig verstand en zij die niet
lezen of schrijven kunnen vemtoken zijn van studie,
horen of denken in de fysiologie en fysica, schrijven zij
lichamelijke ziekten zoals delirium, koorts en
geestesziekten, zoals krankzinnigheid, toe san spoken en
boze geesten. In plaats van de juiste medicijnen te
gebruiken stellen zij hun vertrouwen in bedrieglijke,
huichelachtige, dwaze, slechte, zelfzuchtige en
achtergestelde Bhangi’s, Camnra’s, Sudra’s, Mleccha’s
enzovoort. Zij vallen ten prooi san aile soort streken,
afperserijen, eten van afval, gebruik van valse mantra
tantra. Dat leidt tot geldverlies, miserabele toestand van
de kinderen en verergering van ziekte en leed.
Wanneer deze mensen die blind zijn voor wijsheid
maar wier beurs gevuld is, naar dergelijke bedrieglijke
en zelfzuchtige personen gaan en zeggen: ‘Mijnheer, wij
weten niet wat de oorzaak. is van deze ziekte of het
gebrek van deze jongen, dit meisje, vrouw of man’, dan
krijgen ze als antwoord: ‘Zijn lichaam is bezeten door
een verschrikkelijk spook of geest of manifestatie of
devI als Bhairava of Shitala enzovoort. Zolang U niet de
juiste maatregelen treft, zullen zij hem niet verlaten en
zouden zij hem of haar zelfs kunnen doden. Indien gij
ons lekkernijen of giften geeft, zullen wij hem kunnen
wegdrijven door het citeren van mystieke formules of
het uitvoeren van bezwerende ceremonien.’
Dan zeggen
die onnozelen of hun familieleden: ‘Mijnheer, wij zijn
bereid om heel ons vermogen op te offeren als U de
zieke maar kunt genezen.’ Nu hebben deze bedriegers
dan hun doel bereikt. Deze kwaadaardigen zeggen dan:
‘WeI, ga en breng zoveel van dit of zoveel van dat,
zoveel geld en zoveel geschenken voor de geesten.’ Zij
slaan dan cimbalen, trommels, tamboerijnen, borden
enzovoort, en ze zingen en ze dansen. Dan springt
plotseling een van hen naar voren en begint als in trance
te roepen: ‘Ik zal zeker zijn leven nemen.’ Nu vallen die
dwaze mensen op hun knieen voor de bhangi en de
camara en zeggen: ‘Neem wat U wilt, maar spaar de
zieke.’ De schurk antwoordt dan: ‘Ik ben Hanuman.
Breng lekkernijen, olie, specerijen en tien kilo brood en
rood lendengoed’, of ‘Ik ben een godin of de
manifestatie van de zogenaamde god Bhairava. Breng
vijf flessen alcohol, twintig kippen, vijf geiten,
lekkemijen en kleren.’ Wanneer die dwazen nu zeggen:
‘Neem wat U wilt’, dan springt en danst de schrk nog
meer. Maar indien een verstandig mens de schrk vijf
trappen geeft of hem met een stok bewerkt, dan
verdwijnt direct zijn Hanuman, godin of Bhairava en
gsat hij heen, daar dit alles slechts bedrog is
[28] om de mensen geld af te persen.
En wanoeer zij naar een astroloog gaan en vrageo:
‘Mijnheer, wat scheelt hem?’, antwoordt die: ‘Hij is
onder invloed van de zon en andere kwaaddoende
sterren. In geval U offer” wilt hrengen om hen tot mat te
brengen, kan hij beter worden, anders zal de ziekte erger
worden en tenslotte fataal voor hem wezen. ‘
Antwoord: WeI, meneer de astroloog. Zoals de
aarde zijn ook de hemellichamen zoals de zon enzovoort
slechts materie. Zij kunnen niets doen dan hitte en licht
enzovoort geven. Zijn zij levende wezens die pijn
lrunnen doen wanneer zij boos zijn en plener maken
wanneer zij bevredigd zijn?
Vraag: Is het Diet aan de sterren te wijten dat de
koning\staatshoofd en de onderdaneu/burgers gelukkig
of ongelukkig zijn in deze wereld?
Antwoord: Neen, zij danken hun toestand aan hun
goede of slechte daden.
Vraag: Is dan de astronomie een bedrieglijke
wetenschap?
Antwoord: Neen, alles wat de rekenkunde, algebra,
geometrie in deze wetenschap betreft is goed. Maar dat
ene wat betreft vruchten des levens enzovoort is vals.
Vraag: Is een horoscoop dan nodeloos?
Antwoord: Ja. Het is geen horoscoop maar U zou
het eerder een pathoscoop kunnen noemen. Wanneer
een kind geboren wordt, voelt iedereen zich gelukkig.
Maar dat geluk duurt slechts totdat men de horoscoop
Iaat trekken en het effect van de sterren verneemt
Wanneer de astroloog daartoe het voorstel doet,
verzoeken de moeder en vader hem om een goede
horoscoop te trekken. Indien de familie vermogend is,
wordt de horoscoop fraai met kleur en fleur uitgevoerd
en wanneer zij arm is, doodeenvoudig. Vervolgens
nemen de ouders voor de astroloog plaats en vragen: ‘De
horoscoop is tach goed?’ De astroloog antwoordt dan:
‘Ik lees voor wat er staat. Zijn geboortesterren zijn zeer
goed zoals zijn bevriende sterren. Hij zal welvarend
worden en achting genieten. Waar hij ook zal gam, hij
zal steeds opvallen. Hij zal fysiek goed gebouwd zijn en
geeerd worden door de konin\staatshoofd. Wanneer de
ouders zulke complimenteuze zinnen horen, roepen zij
uit: ‘U is zeer goed, meneer de astroloog.’ De astroloog
denkt echter dat dit Diets zal opbrengen en vervolgt:
Deze sterren zijn goed, maar sommige zijn slecht, dat
wil zeggen er bestaat een mogelijkheid dat hij op
achtjarige leeftijd sterft vanwege die en die
sterrencombinatie.’ De ouders, deze woorden horend,
vergeten meteen de vreugde over de geboorte (van hun
kind) en vervallen nu in een oceaan van verdriet. Zij
vragen dan aan de astroloog: ‘Wat zuIlen wij nu moeten
doen?’ Meneer de astroloog antwoordt dan: ‘U moet iets
doen.’ ‘Wat maeten wij dan doen?’ vraagt de vader. De
astroloog stelt een oplossing voor: ‘Geef zovcel aan
aaimoezen weg. Laat de formules van sterren
regelmatig reciteren en geef steeds voedsel Ban de
Brahmanen. Dan vennoed ik dat de slechte pIaneten
tegengewerkt zuIIen worden.’ Het gebruik van het
woord ‘vennoeden’ is opzettelijk. In geval het kind
sterft, zuIIen zij zeggen: ‘Wat zuIIen wij doen? Er is
niemand boven God. Wij hebben aIles gedaan” wat in ons
vennogen lag en U heeft ook aIles gedaan wat U kon.
Het was echter voorbeschikt door God dat hij zou
sterven.’ IngevaI het kind in leven blijft, zeggen zij:
‘Ziedaar wat een grote kracht er van onze mystieke
formules, devati’s en de Brahmanen nitgaat Zij hebben
Uw zoon germ.’
Wat eigenlijk gedaan moet worden, indien hun
bezweringen niet effectief blijken te zijn, is deze
schurken te verplichten het dubbele bedrag terug te
betalen of hiervoor straf te ondergaan. En in geval het
kind gespaard blijft, dient ook hetzelfde geddaan te
worden. Oak aIs de astroloog zelf zegt dat er niemand
boven God en Zijn wetten bestaat, zouden de ouders
moeten aannemen dat het kind gespaard is op grond van
zijn vorige daden en Godsbeschikking, en niet door de
bemiddeling van de astroloog.
[29]
Ten slotte bestaan er ook spirituele leermeesters
enzovoort die op dezelfde manier de mensen afpernen.
Met hen dient ook op dezelfde manier aIs de astrologen
gehandeld te worden.
Nu rest nag de vraag over de pokkengodin,
mystieke spreuken, amuletten enzovoort Zij zijn ook
allen bedrog. Sommigen dezer oplichteIs zeggen:
‘Wanneer wij een koord of amulet maken en onze
devati of pir regelmatig aanroepen, zullen zij ervoor
zorgen dat deze persoon geen enkel ongeluk
overkomt.  Aan deze oplichters moet duidelijk gemaakt
worden dat zij geen macht hebben de dood, goddelijke
wetten of het resultaat van vorige daden tegen te gaan.
Dat ondanks hun activiteiten veel kinderen sterven en
dat zelfs in hun families de dood voorkomt. Hun moet
verder de vraag gesteld worden of zij dan niet zullen
sterven. Dan zeggen deze schurken niets meer. Zij weten
dan dat hun bedrog op zulk een plaats niet opgaat.
Wij moeten daarom dergelijke valse leringen
vermijden en dankbaar zijn tegenover de rechtvaardige
geleerden, die het welzijn van het land voor ogen
hebben, en onderwijzers van ware kennis voor allen zijn
zonder enig bedrog. Niemand mag zich onttrekken aan
de plicht dit schone werk voortgang te doen vinden. Zij
die zich ophouden met mystieke formules om sehting te
winnen, vijanden te vermoorden, anderen op te lichten
en te domineren, moeten als de grootste bandieten
beschouwd worden. De kinderen moet reeds in hun
prille jeugd verteld worden wat de ware bedoeling van
deze frauduleuze praktijken is, zodat zij later niet in de
strikken van een of andere bandiet kunnen vallen en daar
onder lijden.
Zoals: ‘Luister goed. Uw welzijn ligt in het
bewaren van Uw sperma. Elkeen die zijn zaad in zijn
lichaam behoudt, neemt toe in gezondheid, intellect,
macht en energie en heeft een vreugdevol bestaan. Alle
leerlingen. dienen ongepaste lectuur en liederlijk
gezelschap, seksueel dagdromen, loeren naar vrouwen
en elke vorm van seksuel stimuli te vermijden. Zij
moeten zich intensief toeleggen op de studie. Wie zijn
zaad niet in zijn lichaam houdt, zal zeker aan zwakte ten
onder gaan. Hij zal dwaas, moedeloos, temeergeslagen,
lafhartig, onstandvastig, zwak en futloos worden. Indien
U in dit stadium van Uw leven faalt edele gedachten te
koesteren en kennis te verwerven of Uw zaad te sparen
zult U nooit weer in Uw leven deze schone kans krijgen.
Zolang U lceft en de belangen van Uw gezin moet
behartigen, net zolang zult U moeten proberen kennis en
lichamelijke kracht te verwerven.’ De moeder en de
vader moeten steeds hun kinderen zulke instructies
geven. Daarom worden de woorden martmaane pitramane in
het citaat genoernd. Het betekent dat vanaf de geboorte
tot het vijfde levensjaar de kinderen door hun moeder
opgevoed moeten worden en van het zesde tot het
achtste jaar door de vader.
Aan het begin van het
negende jaar moeten de ‘tweemaal geborenen’ de
upanayana of inwijdingsceremonieen ondergaan en
damna zenden naar de gurukula ; dat wi! zeggen jongens
en meisjes moeten gezonden worden naar die seminaries
die over de beste onderwijzers, zowel mannelijke als
vrouwelijke beschikken. De Sudra’s enzovoort kunnen
hun kinderen ook naar die seminaries zenden voor
opvoeding, maar bij deze kinderen is upanayana niet
verplicht. AIleen personen die hun kinderen niet
verwennen en op de juiste manier straffen, zijn in staat
hen op te voeden tot eerbare burgers in de maatschappij.
Hier voigt de getuigenis van de Mahabhasya over dit
punt'”‘
samrte: padibhighnanti gurvo n vikshochite: I
lalnachrendo doshstyadnashrido guda: II
Uitleg: De moeders, vaders en leermeesters, die op de
juiste wijze met hun kinderen en leerlingen omgaan,
moeten beschouwd worden als de personen die hen
nectar verschaffen. Degenen die hun kinderen of leer-
lingen verwennen, geven hen vergif en brengen hen ten
onder.
Onnodig verwennen maakt kinderen en
leerlingen tot slechte mensen en correcte bestraffing
maakt hen tot deugdelijke mensen. De kinderen en
leerlingen moeten strengheid liefhebben en verwenning
verachten. De moeder, vader en leermeester moeten
echter niet met kwaadwilligheid straffen. Zij moeten met
een zekere vriendelijkheid op de achtergrond blijk geven
van hun misnoegen.
Als de ouders verzen nit de Nighantu, Nirukta,
Astadhyayi of andere verzen en formules nit de Veda’s
die verband houden met dharma, kennis en goed gedrag
aan hun kinderen hebben aangeleerd, zullen leraren de
betekenis ervan aan de kinderen leren.
Naast dit onderwijs zal de kinderen ook geleerd
moeten worden hoe stelen, onkuisheid, onzedelijkheid,
stetXe drank, leugen, wreedheid, kwaadwilligheid en
slechtheid te vermijden en hoe goed gedrag tot
gewoonte te maken. Indien bekend wordt dat iemand
diefstal, valsheid in geschriften of enig kwade daad,
zoals liegen, pleegt, zal die persoon tot zijn dood nooit
achting kunnen genieten. Niemand lijdt zo als de mens
die zijn belofte niet gestand houdt Als iemand
bijvoorbeeld aan een ander zegt: ‘Ik zal U op zo en zo
een plaats ontmoeten of U zult mij ontmoeten, of ik zal
U zo en zo iets geven op een bepaalde tijd’,
zal hij deze
belofte gestand moeten houden, anders zal niemand ooit
meer vertrouwen in hem hebben. Het is om die redenen
dat iedereen de waarheid moet spreken en woord
houden.
Niemand mag van arrogantie vervuld zijn. Zoals
een dichter schreef: abhiman: shriye hanti I Arrogantie,
dit wil zeggen zelJzucht, verdrijft aile eerbaarheid en
Laksmi zelf; en daarom moet arrogantie vermeden
worden.
Daar fraude, huichelarij en ondankbaarheid de
bedrijver zelf pijn doen, moet er des te meer geen kwaad
over anderen gesproken worden. Fraude en huichelarij
betekent iets in gedachten hebben en precies het
tegenovergestelde doen blijken, anderen bedriegend en
de eigen belangen behartigend zonder zich iets van de
schade, daardoor aan anderen berokkend, aan te trekken.
OndankbaaIheid betekent geen waardering tonen voor
het goede door anderen aan U gedaan . Elkeen moet zijn
drift beheersen, ruwe taal vermijden, de waarheid
spreken, goede taal bezigen en vooral babbelzucht
achterwege laten. lemand moot niet meer of minder
zeggen dan nodig is. Elkeen moet het nodige respect
tonen voor ouderen.
Als ouderen ergens binnen komen
mooten zij opstaan, hen de beste zitplaats aanbieden en
hen begroeten met namaste. Men moet de beste
zitplaatsen vrijhouden voor ouderen. Op een vergadering
zaI men een zitplaats moeten innemen volgens zijn rang
en nooit een die hem later ontzegd kan worden. Men
moet nooit iemand tegenspreken. AI is men tevreden
met wat men heeft, toch zaI men steeds naar goede
kwaliteiten moeten streven en slechte vermijden. Men
moet goed geze1schap zoeken en het slechte vermijden,
en moeder, vader en leermeester steeds lief devol en met
at zijn krachten steunen.
yanhsmak suchritni tani tvophyshyani no itradi II
Taittiriya Upanisad
De betekenis van dit citaat is dat de ouders en
leermeesters attijd goed advies aan hun kinderen en
leerlingen mooten geven en hen moeten voorhouden dat
zij aileen goede handelingen van hen moeten ovememen
en de handelingen van hen die zij als slecht aanmerken,
moeten schuwen. Zij moeten verder aileen die dingen
die zij als waarheid kennen, bekendmaken en
propageren. Zij mooten geen vertrouwen stellen in
wangedrag of huichelarij. De kinderen en leerlingen
mooten aile juiste orders van hun ouders of leermeester
stipt uitvoeren. Zij moeten God dienen volgens de uitleg
in het eerste hoofdstuk. Gezondheid, kennis en kracht
kunnen veri<regen worden naarmate men zich voedt en
kleedt, dat wil zeggen men moet matig eten, liefst een
beetje minder dan men er behoefte voor voelt. Zij
moeten het gebruik van vices, sterke drank enzovoort
schuwen. Zij moeten zich nimmer ergens te water
[31]
begeven waarvan de diepte hen niet bekend is, daar er
gegronde vrees bestaat voor ongelukken door
waterdieren of iets anders. Ook kan er verdrinking
plaatsvinden, indien men niet kan zwemmen.
navighyte jlashye     Manusmiri 4.129
In onbekend water stappen en baden is niet aan te
raden
drishtiput nyestepad, vetrput jal pibhte I
styaputa vdedvache, man:put smachret ||   Manusmriti
Betekenis: Bij het lopen moet men steeds voor zich
naar beneden kijken om oneffenheid goed waar te
nemen, goed gefilted water drinken,
waarheidsgetrouwe woorden uiten en eerst na
raadpleging van het geweten een daad stellen.
mata shtru: pita veri, yen balo ne pathit: I
n shobhte sbhamadhye hansmadhye beko yetha  || van een dichter
De ouders die hun kinderen niet hebben opgevoed en
ontwikkeld, zijn gemene vijanden van hun eigen
kinderen, daar deze in elke goede kriog als een kraai in
gezelschap van zwanen veracht zullen worden. Het is
voorwaar de opperste plicht, de hoogste religieuze
verplichting, een lofwaardig streven van ouders, hun
energie, gedachten en vermogen te wijden aan de
opvoeding, godsvrucht (=spiritualiteit) en culturele
ontwikkeling van hun kinderen.
Ik heb weinig geschreven over kinderopvoeding,
maar verstandige mensen zullen er stellig veel uit
kunnen halen. In het volgende hoofdstuk zullen het
celibaat, leraar-leerling en bet onderwijs, en het
onderwerp van lesgeven en studeren behandeld worden.
Dit is het einde van het tweede hoofdstuk
in het boek Satyarthapnikasa van de heer
Dayananda Saraswati
in mooie taal geschreven over
‘De Opvoeding van Kinderen’.